1 2 3


Noże NHS Seki
Hiro
Higo no Kami
4 5 6
mt_Ignore:

Hattori Tsuchime
Moki TS-540B
Hattori Ajime
7 8 9I.C.Cut
Hattori 841
Hattori 1000S
10 11 12

Hattori 1700 A Hattori 1700 B Nóż model 133 Takeshi Saji